PT Skolan Onlines GDPR-kompatibla sekretesspolicy

Vem är den personuppgiftsansvarige?

Vi, PT Skolan Online, är personuppgiftsansvarig för PTSO Distansutbildning AB. Det är viktigt att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad.

Vilken data samlar vi in om dig och varför?

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera en individ. Det inkluderar inte anonymiserade data. Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

Kommunikationsdata
Detta inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, till exempel via e-post, sms, meddelanden på sociala medier eller inlägg i sociala medier. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för att tillhandahålla tjänster, för journalföring och för att upprätta, fullfölja eller försvara rättsliga anspråk. PT Skolan Onlines lagliga grund för denna behandling är ett berättigat intresse som i detta fall är PT Skolan Onlines affärsintresse.

Kunddata
Detta inkluderar datarelaterade till alla köp av tjänster som ditt namn, titel, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, köpinformation och dina kortuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter för att tillhandahålla de tjänster du har köpt och för att föra register över sådana transaktioner. PT Skolan Onlines lagliga grund för denna behandling är fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för det ändamål som de samlades in för. Om vi behöver använda dina uppgifter för ett icke-relaterat nytt ändamål kommer vi att informera dig och förklara de juridiska grunderna för behandlingen. vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in data om dig genom att du lämnar uppgifterna till oss (t ex genom att skicka oss e-post, registrering på vår webbplats eller genom ditt svar på annonser i sociala medier). Vi kan också ta emot data från andra organisationer som Google, Instagram och Facebook baserade utanför EES, eller leverantörer av schemaläggning och betalningstjänster som Payson.

Avslöjande av dina personuppgifter

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med andra parter, såsom advokater, revisorer och försäkringsbolag.

Internationella överföringar

Vissa tjänsteleverantörer vi använder är baserade utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (Storbritannien), vilket innebär att deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES. Eftersom dessa företag verkar inom EES omfattas de också av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används, ändras, avslöjas eller nås utan tillstånd.

Datalagring

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav.

För skatteändamål kräver lagen att vi behåller grundläggande information om kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i 6 år efter att de slutat vara kund. Villkoren för PT Skolan Onlines professionella försäkringsleverantör kräver att vi behåller ovanstående, såväl som coachningsanteckningar, i 6 år efter avslutade sessioner.

Enligt dataskyddslagar har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Du kan se mer om dessa rättigheter på:

www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen mejla oss på info@16.171.102.81